Зареждам...
Молитвата – Същност и Свещеност
razdelitelki_all.pdf

Молитвата – Същност и Свещеност

Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога!

При Сътворението Творецът дава на човека Диханието Си, то става безолтарен храм, както наричаме Книгата на Живота. Впоследствие от Адам се извежда Ева и от Адам тя взема Диханието. Изведената Ева утвърждава сътворения Адам: Ева – астралът, заземява Адам – ума. Затова казвам, че заземеният Адам се пита Где си? – пита се Бог у Адам чрез Диханието. Този зов в Адама е първият личен обред! Адам се търси – той прави първата молитва, пита се где е – материята вече препречва Диханието му. Така чрез молитвата се търси подобието!

Менталният свят на човека има посредник – астралният. До плътния – физическия му свят, откровението не стига. Ето защо преди това Адам, умът, дава имена на сътворените същества. Така – чрез имената на света, личният обред вече може да стане социална воля.

В Рая няма олтар. Затова тук Адам направи молитва на потребата за неизходен път. Тогава се разделят Бог и човекът; разделят се безсмъртните богове и смъртните богове. А молитвата става оръдие за победа над смъртта. Тя е стремеж и най-съкровен начин за свързване с Божественото съзнание! Ако така погледнем на молитвата, тогава ще търсим отговорността си към нейната същност и свещеност.

Адам отива да умре за знание! Умът е, който иска знание – Ева, астралът, е ръка. И тя – т. е. вярата и емоцията, започва да определя земните олтари, където се прави молитвата на искането: от евхаристия до анатема. Затова голяма част от световните религиозни молитви са неверни и с отрицателни енергии.

Молитвата прави връзка с Бога и усвоява енергии за Съсътворителство! Ето защо за човека тя е преддверие за бъдеще. Тази преценка институтите не правят и я ползват за проклятие (грешник) и изкупление. Затова като социална сила трябва да се приложи Доктрината за Духовните вълни – за свобода от невежество и стрес!

Ако всеки ден не правиш милосърдие, молитва можеш да правиш. Тази молитва може да се изрича само с една дума – събожник. Тя събира Бог и човека!

Молитвата е вик, роден от потребата ни за Божество – тя е идея на събудения Бог в човека!

Върху Молитвата на Любовта

Молитвата е Диханието, вложено в човека за единението му с Бога!

Молитвата „Отче наш“ е посочена от евангелистите Матей – глава 6, стихове 9-13, и Лука – глава 11, стихове 2-4. Още през 1956 година в текста є: „и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия“, направих следната корекция:

„...избави ни от лукавия, за да не изпадаме в изкушение.“

Защото може ли Бог да те изкушава и след това да ти прати Избавител?! Направената корекция снема от човека това бреме. Тя отваря път на лъча на Светлината, затулен вследствие преиначаване на оригиналната молитва; вследствие милиардите повтаряния от милиарди уста на грешния текст. Така молитвата наистина става подтик към Небето – идея за единение с Бога!

По-късно намерих доказателство на прозрението си за погрешността на известния текст на Молитвата на Любовта. Това е в Съборното послание на св. ап. Иаков – глава 1, стих 13, където се казва: „Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого.“

През 1957 година протестирах и пратих писмо по този въпрос до най-висша инстанция – Светия Синод, но отговор не последва...

В новата Молитва – Молитвата на Мъдростта, вместо прости ни..., поискахме: Научи ни живи да бъдем в Тебе...

Сменихме и това не само да искаме: насъщния ни хляб, дай ни днес, защото хлябът ще си го вадим сами, а благословът е Негов! И затова Христос рече: Не само с хляб ще се живее (когато отиде в пустинята на Изкушението да победи чудото). Той не каза, че и без хляб ще се живее, но не можеш да станеш жертва на хляба. Това измерение вече го носим като култура на Мъдростта. Защото светостта на хляба е в измерението може ли да пожертвате едно тяло, което след това в преобрат става великото тайнство на Причастието!

Молитвата е жертва на всеотдайността!

Молитвата на Мъдростта

 

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега
и във всички времена!

АМИН!

 

Върху Молитвата на Мъдростта

Началото на Молитвата е неизменно във всички векове, защото човекът е образ и осъществяващо се подобие на Бога. А молението е некъсаната връзка между началното и Безначалното!

Отче наш у нас говори за преходност и за непреходност – Отче наш е, Който ни осъществява, ние сме, чрез Когото ще се осъществим!

Молитвата на Мъдростта отваря най-широко вратата за духовното битие на човека. Тази нова молитва сменя и вертикалната, и хоризонталната духовност.

Искането „Научи ни“, вместо „Дай ни“, е едно ново ниво на свързване с Божествените енергии, защото всяка Духовна вълна носи критерии за ценностите и приложението им в съответното є поле. Докато Любовта усъвършенства най-вече Астралното поле и храни Физическото, то Мъдростта е светлината на Знанието, което осветява и обожествява мисълта и душевността!

Искането „живи да бъдем в Тебе“ е стремеж към сливане с Единството на Космичния живот, това е молитва на Единосъщието!

Другото искане е „светли в Дух и Душа“. Духът никога не може да бъде опорочен или помрачен – Той е изходност, а надолу Неговото ниспослание, Неговата инволюционност Го обвива в съответните материалности и прибулва съзнанието. Душата пък е един сбор от възможности да се приема Светлината на Мъдростта.

Мъдростта се излива чрез интуицията, но нейната изразност става чрез мисълта и основното в Учението Път на Мъдростта е искането за чистота в мисълта. Умственото поле трябва да бъде целомъдрено, възвишено и затова в Молитвата на Мъдростта е внесен изразът „целомъдрени в мисъл и тяло“. Сътрудничеството като цялост между мисъл и тяло, достигнали чистота, дава възможност за Самокръщение и Възкресение!

Духовната вълна на Мъдростта не отрича, а следва и акумулира Духовната вълна на Любовта. Затова целомъдреността е съпроводена с „братска любов към всичко“. А светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост и изведен от Истина! Истина, която ще ни направи свободни, т.е. ще ни даде Живот в Бога.

„Бог е сега и във всички времена! Амин!“

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993