Послание на Планетния Логос за 1997/1998година

Арxив | брой 3 / 1997

 

На 21/22 декември влиза Новата 1998 астрономическа година.

В Космичния храм на Планетния Логос са призовани на бдение Посветени мъже, Воини на Любовта и Децата на Деня.

В часа на великото служение Той рече:

 

Деца на Деня,

1. Вие сте една зрима теогония в пътя на Духовните вълни;

2. Живейте с гласа на Съдбата, а не с ехото;

3. Чрез Мъдростта човечеството се осъзнава като богоосезаема необходимост!

 

В 0.00; 6.00; 12.00; 18.00 часове в четирите посоки на света се четат молитвата на Мъдростта, Посланието, текстовете от посочените евангелия, параграфите от „Агни Йога“ и трите лични искания.

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  3: 11-12 4: 26-29 2: 49-50 8: 15-18
  10: 16-17 8: 33-34 9: 23-24 10: 27-29
  22:32-33 15:17-19 20:41-44 14:18-20
Агни йога: §§ 82; 198; 266; 385

 

Господи,

1. Дай ми [ни] отговорност за това, което Бог иска, Човечеството чака и Съдбата позволява;

2. Дай ми [ни] знание за себе си и идея за Света;

3. Дай на ръката ми [ни] право да сее и воля да жъне!

 

Името на тазгодишното Послание е

 

ПОСЛАНИЕ НА ДЕСЕТ (10) ДЕВЕТКИ (9), ИЛИ НА ИЗОБИЛИЕТО

 

1998  =  999 = 27  =  3 деветки
2 + 7  =  9-999 = 36  =  4 деветки
3 + 6  =  9-9999 = 45  =  5 деветки
4 + 5  =  9-99999 = 54  =  6 деветки
5 + 4  =  9-999999 = 63  =  7 деветки
6 + 3  =  9-9999999 = 72  =  8 деветки
7 + 2  =  9-99999999 = 81  =  9 деветки
8 + 1  =  9-999999999 = 90  =  10 деветки
9 + 0  =     

 

 

Евангелие от Матей

Глава 3:

11. аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;

12. лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.


Глава 10:

16. Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.

17. Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват.


Глава 22:

32. „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов“. Бог не е Бог на мъртви, а на живи.

33. И народът, като слушаше, чудеше се на учението Му.

 

 

Евангелие от Марко

Глава 4:

26. И казваше: царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята,

27. и спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, той не знае.

28. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа;

29. а кога узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.


Глава 8:

33. А Той, като се обърна и погледна учениците Си, сгълча Петра и рече: махни се от Мене, сатана! защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.

34. И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.


Глава 15:

17. и Му облякоха багреница и, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го;

18. и почнаха да Го поздравяват: радвай се, Царю Иудейски!

19. Па Го биеха по главата с тръст и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се.

 

Евангелие от Лука

Глава 2:

49. Той им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?

50. Но те не разбраха казаните от Него думи.


Глава 9:

23. А към всички казваше: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва.

24. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси.


Глава 20:

41. как казват, че Христос е син Давидов?

42. А сам Давид казва в книгата на псалмите: „Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна,

43. докле туря Твоите врагове подножие на нозите Ти“.

44. И тъй, Давид Го нарича Господ; как тогава Той му е син?

 

 

Евангелие от Иоан

Глава 8:

15. Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.

16. Но и ако съдя, съдът Ми е истински, защото Сам не съм, но Аз и Отец, Който Ме е пратил.

17. А в Закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско.

18. Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си, и Отец, Който Ме е пратил, свидетелствува за Мене.


Глава 10:

27. Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми,

28. и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки; и никой не ще ги грабне от ръката Ми.

29. Моят Отец, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми.


Глава 14:

18. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

19. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете.

20. В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.

 

 

Агни йога

§82. Можем ли да се доверим на сляп кормчия? Да считаме ли, че дрипите на старата мисъл могат да послужат за облекло на Новия свят? Трябва да се разбере, че дара на Новия Свят ще бъде донесен там, гдето вратите са отворени. Новият свят наистина желае да облече живота с прекрасни одежди, но ела, човече, и приеми тъканта, изработена от Майката на Света!

 

§198. Йогът няма привички, тъй като те не са нещо повече от гниене на живота. Но нему е свойствено да има определен начин на дейност. За йога не е трудно да разкъса веригите на привичките, тъй като будното съзнание постоянно му разкрива нови страни на нещата и явленията. А неподвижността е скелета на невежеството. Колко царства са се разрушили поради неподвижността!

 

§266. Самотността на духа дава представа за бъдещите форми. Духът на мрака мислил как по-здраво да привърже човечеството към земята. „Да бъдат запазени обичаите и привичките, защото нищо не привързва тъй добре човечеството към старото. Но това средство е годно само по отношение на множеството. Много по-опасна е самотността, в нея съзнанието се просветлява и се изграждат нови строения. Трябва да се ограничат часовете на самотността. Не бива хората да остават сами. Аз ще им дам тяхното отражение, така че да могат да навикнат към своя образ.“ И слугите на тъмнината дадоха на хората огледалото.

 

§385. Благословеният посочил на учениците си факир, който хвърлял меч с голямо изкуство. Всеки удар попадал точно в целта и две момчета бързо му поднасяли меча отново. Благословеният казал: „Този човек е достигнал съвършенство в хвърлянето на меча. Хвърленият меч веднага му се донася обратно. Същото нещо е и с всяко даване, когато то е съвършено. Затова учете се как да жертвувате, защото жертвата също така е изкуство.“

После Благословеният посочил един мълчащ човек и казал: „Кой може да определи границите на мълчанието? Трудно е да се намери точната дума, която трябва да употребим, но още по-трудно достижима е красотата на мълчанието.“

Така Благословеният учил на мълчаливата жертва.

 

 

ОТЧЕ НАШ,

 Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички векове!

 

АМИН

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1997) Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека. The fight is not for the man but for the freedom of God in man. ... Проглас (3/1997) Пътникът е същият, пътищата са нови! Най-потребното прозрение на пътника в Духовната вълна на Мъдростта, което тазгодишното Послание му даде, е, че човекът е една зрима теогония. Той м ... Послание на изобилието Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека! Човек може и без себе си, но никога без Бог! Затова отговорността ни във великото служение е исканото в молитвата на Мъдро ... Послание на Планетния Логос за 1997/1998година   На 21/22 декември влиза Новата 1998 астрономическа година. В Космичния храм на Планетния Логос са призовани на бдение Посветени мъже, Воини на Любовта и Децата на Деня. ... Посланието и Зодиака за 1998 г.     Повеля Евангелие Агни йога Искане Козирог 1 Матей 3:11-12 ... Послание на Планетния Логос от 1996/97 г. до 1988/89г.   На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година. Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня – ... Свободата на избора Еволюцията позволява избор, Свободата дава Живот! Покровът, който ни дава Всевечният, брани не само личната ни душа, но и пътя на човечеството! Достойно всяка душа трябва да му предост ... Антропософия Върху Откровението на Иоан В Откровението е вложена същината на мистериите! За да вникнем в учението на Рудолф Щайнер, ще се спрем на схващането му върху Откровението на Иоан[2]. ... Лъчът на делотворството Ora et labora! Нека нямаме скъперничество към сърцата и душите си, за да им дадем право да си вземат от всичко, каквото Бог ни е дал – от изобилието, с което ни храни Вечността. ... Правата на човека Свободата е идея за божественост! Хартата за защита правата на човека е открадната радост от съвестта на човечеството – израз срещу една жестокост, несравнима в историята преди т ...