Алманах „Послания на Планетния Логос“

Арxив | брой 0 / 2006
razdelitelki_all.pdf

АЛМАНАХ „ПОСЛАНИЯ НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС“ е култура на Богознанието в ритъма на осъществяване, че човек е един бог в развитие; дар на Планетния Логос!

Посланията не са проблем на време, а на времена; те не са епистоларна книжнина, а вестителства на едно ново Учение. Културата на Посланията е идея на потребата – прозрение и предназначение. Ако в Третото хилядолетие след Христос светът остане без нова Духовна вълна, без нова Доктрина, то човечеството ще влезе в капсулация за йерархията на Себеосъществяващия се Бог!

Бог не е само услуга на религиите, Той е Безпричинна Причина – дава светоусета на Сътворителя и волята на Сътвореното, волята да се върне съзнанието, че човек е еволиращ бог! Още Хермес каза: ...човеците са смъртни богове!, а Христос рече: Аз съм Възкресението и Животът; Аз и Отец сме едно!

В Алманаха Читателят ще намери йерархията на зримия теогон: от сакралните огнища на древността през училищата на възпитанието до служението пред отворената Книга на Живота – съзнанието на Бога. Това е Учението на Мъдростта – Доктрината на Третото хилядолетие и Дом на Мъдростта!

Намерете Посланието за Вас и направете своето Служение!

Всяко Послание е житейски олтар!

Представяне

Посланията са редове от Книгата на Живота!

Алманахът с Посланията е идея на посветеността! Посланията на Планетния Логос са от същността на Мировата Божественост – енергия на превратността в Мировото съзнание. И само Планетният Логос – оформеното съзнание за Творчество, може да дава Послания; само Той може да взема от Отца тайни на Битието!

Посланието се дава, но трябва и да се приеме. Защото енергията може да се излее, но даденото да си отиде. Затова има едно взаимно съчетание – вземането не е насилие към Божествеността, както и даването не е насилие към Човечността!

Именно Логосовото съзнание дава на личността правото да се осъществи като бог. Ето защо Посланията на Планетния Логос не са урок за ума – те не се удовлетворяват от демонстрацията на сътвореното, а го учат, че ще става божество. Те са една верова, морална и месианска стратегия, един пакт между човека бог в развитие и Бог в човешкото развитие!

Посланията са:

Логосово присъствие − поточност в Космичната ритмика на Себеусвояване на Божията човечност чрез Човешката божественост;

Воля на бъдещето − зов за завръщане на Човешката божественост към Божията човечност, те са една духовна песен за обожествяване;

Идеи за Свобода − Откровение за Живот, т.е. за среща на Божията човечност с Човешката божественост!

След Откровенията на Хермес и на Христос, Посланията са третото Откровение в духовната култура на човечеството!

Посланията са ниспослана благодат за определени периоди.

Преди всичко те са за целия период на превратност на Космичното съзнание в Духовната вълна на Мъдростта. В наличие са Послания от 1977 година. Точно 13 години по-късно, през 1990 година, Мъдростта навлиза както в личното, така и в социалното битие.

Посланията имат своята обособеност и в четиригодишни периоди, в които се осъзнава и осъществява определен основен принцип, даден като послание-откровение. (Четворката е знакът на Разпятието за Възкресение.) Основният принцип се придружава и от съответно мото.

За периода 1990 1993 г. основният принцип е Мъдрост в живота и святост в делата! с мото: Познайте тайната на еволюционната потреба!

За периода 1994 1997 г. основният принцип е Децата на Деня − нова йерархия на служението! с мото:Знайте, че Денят започна!

За периода 1998 2001 г. основният принцип е Зримият теогон − нова йерархия на съзнанието! с мото: Изведете Бога от човека!

За периода 2002 2005 г. основният принцип е Децата на Деня − Мирова необходимост и историческо битие! с мото: Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Посланията се дават за едногодишни периоди, в които чрез допълващ принцип се усвоява основният. При това всяко Послание, което приключва даден четиригодишен период, съдържа идеи, които обуславят основния принцип на следващия период.

Посланията в различните години имат и определена идейна характеристика.

През 1977 година са заложени основни идеи като светостта, смирението, еволюцията, служението и др., които в следващите Послания се задълбочават.

През 1990 година Духовната вълна на Мъдростта навлиза в личното и социално битие, с акцент върху личното. Чрез Исканията за тази година са призовани бъдещите нейни съслужители.

През 1991 година допълващ принцип е: Деца на Божията Воля! Ражда се йерархията Деца, но все още неоформена и зависеща изцяло от Божията Воля. Акцентът вече е върху социалното битие с вложената идея за служението.

През 1992 година допълващ принцип е: Деца, време е! Надгражда се искането за служение и се появява идеята за съпричастност с Мировото битие.

През 1993 година няма допълващ принцип, за да се даде възможност енергията, заложена в този четиригодишен период, да се усвои. Уплътнена е йерархията Деца като Деца на Слънцето, а Слънцето ражда новия Ден!

През 1994 година влиза новата йерархия Деца на Деня с основен акцент Мировото служение. Преминава се от осъществена Любов изцяло към Вълната на Мъдростта като воля на Бъдещето.

През 1995 година допълващ принцип е: Деца, Денят направи своя кръговрат! Всяка втора година от четиригодишния цикъл се дават енергии, които силно пулсират идеите, заложени в първата му година. Така 1995 година е определено, че в Мъдростта пътят се ходи като просветление, знанието се живее като откровение, а волята се прилага като служение!

През 1996 година допълващ принцип е: Деца на Деня, направете Учението житейска съдба! За първи път навлизат идеите за съдбата, за историческото битие и за Знанието срещу Добродетелта.

През 1997 година отново няма допълващ принцип. Утвърдена е йерархията Деца на Деня − извикани са на светителство в социалното битие и на служение в Мировото битие. Енергитичната връзка със следващия период са идеите за прозрението и за човека като бог в развитие!

1998 година се формира новата йерархия на съзнанието − зримия теогон. Енергитично и нумерологично (9+9+9) това Послание получава име: Послание на Изобилието. Изобилие на Мирова енергия, както и на събудена духовност у нас, за да можем да я приемем. За пръв път Посланията започват да получават наименования. Това показва една зрялост в развитието на йерархията Деца на Деня − да работят с индивидуализирана, конкретна енергия. Дава се идеята за Богоосезаемостта на човечеството, надгражда се идеята за съдбата − да се живее с нейния глас, а не с ехото.

През 1999 година допълващ принцип е: Духовната вълна на Мъдростта − родител и битие на зримия теогон! Това е Послание на Служението. Зримият теогон може да върши вече служение чрез осъществяване, себенадмога и жертва за Възкресение. Той започва битка за победа над съдбата!

През 2000 година допълващ принцип е: Бях, за да ме няма! Няма ме, защото бях − Възкресението! Това е Послание на Присъствието. Присъствие на зримия теогон в лоното на Отца. Говори се вече за изповедание, а не за вероизповедание; за новия, вътрешния олтар − Книгата на Живота, т.е. Съзнанието на Бога у нас.

През 2001 година има допълващ принцип: Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция! Това е Послание на Живототворчеството. Боготворчеството може вече да се изявява чрез зримия теогон. Приключва битката със съдбата, за да влезе в следващия период себесъдбата и оттам идеята за Единосъщието.

Така след Изобилието на духовни енергии, с които ставаме богозрими, идва Служението. То, макар и с призив „без Себе си“, макар и със силна вътрешна мотивация, е външно като изява. Затова следва Присъствието при Отца, за да можем с Неговите енергии да осъществяваме и Живототворчеството!

През 2002 година се надгражда идеята за йерархията Деца на Деня, вече като Мирова необходимост и историческо битие! Това е Послание на Приложната молитвеност. Идеята за Знанието навлиза мощно като противовес на Добродетелта. Раждат се идеите за Божията човечност и Човешката божественост, за потребата от събожника.

През 2003 година допълващ принцип е: Деца на Деня, осъществете дадената Ви Синовност! Това е Послание на Бдението. Бдението е вътрешно прозрение и събудена отговорност в служението. Влиза в живот идеята за Самокръщението, което е път за Възкресението, т.е. знакът на Синовността!

През 2004 година допълващ принцип е: Деца на Деня, извървете своите Голготи! Голгота не е път на страданието, а на просветлението, с което имаме други измерения за знание. Тя е един зрим Път, който прави лично битие, социален подвиг и Мирова жертва. Това е Послание на Битието, с което Всемирността поиска реализация на Учението Път на Мъдростта. Битието е израз на вложения в човека Бог, то е същност, то е необходимостта на Живота.

През 2005 година допълващ принцип е: Деца на Деня – дойде Денят на Вашето Служение! Защото пътят на човечеството вече не е дали ще се раждат събития, които правят история, а дали ще се осъществява служение. Това е Послание на Мировото служение, което е дадено само на Децата на Деня – без стиховете на Евангелието, без параграфите на Агни йога. То е, което слага граничния камък между Добродетелта – пособието на еволюцията, и Знанието като светлина, с която трябва да се ходи Пътят, докато идеята за Единосъщието не се осъществи!

Така Децата на Деня дават хляба на Мъдростта чрез Приложната молитвеност, с живяното Бдение те получават валентност с Всемирността, а с Битието – живот във Всемирността, за да могат да правят и Мировото служение.

С Посланието за 2006 година започва нов четиригодишен цикъл, в който Децата на Деня – Поселници на Мировия и на Планетния храм, получиха Посланието на Живота. Повеленията в това Послание са: Открийте бъднината си в Книгата на Живота; Светителствайте в служение за Сътворителя и събожника си; Направете пътника Път!

Посланията на Планетния Логос включват Молитвата на Мъдростта; Послание-откровение; Повеления; текстове от Евангелията; параграфи от Агни йога; Искания; Наименование.

Молитвата на Мъдростта запазва целостта на Духовната вълна. Тя е един покров, който не позволява разсейване или силно концентриране в едно направление енергията на Посланието за дадена година!

Посланието-откровение е принципът (основен или допълващ), който дава предназначението на определен период (четиригодишен или едногодишен). То е ключът за енергиите на съответното Послание!

Повеленията са три аксиоматични истини, три генерални идеи, които са еманации на Божията човечност за събуждане на Човешката божественост!

Текстовете от Евангелията са аура, която съхранява и брани Човешката божественост да се търси в Божията човечност. Те са и една връзка в неразкъсваемостта на миналите духовни енергии с настоящите!

Параграфите от Агни йога са жив плет от делотворна енергия, която обучава и калява мисълта за израстване в идеята за жертвата. Огънят е символ на Менталния свят, т.е. Агни йога е предходникът, който подготвя Менталното поле за навлизането на Духовната вълна на Мъдростта!

Исканията са лични потреби за осъществяване − чрез изповедание, приложност и знание, срещата на Човешката божественост с Божията човечност. Лични са като наше право да искаме осъществяване в Божията човечност; лични и в смисъл, че са от едно Космично съзнание и лично отправени към Обществото!

Наименованието на Посланието е белег и възможност да овладеем и използваме индивидуализирана енергия. То е и признание за йерархията на Децата на Деня!

От 2005 година в Посланията не присъстват текстове от Евангелията, параграфи от Агни йога и лични Искания. Те са вече от четири елемента, които концентрират енергиите само върху същината на Учението Път на Мъдростта.

Така Посланията стават една планетна социология и Конституция на Битието!

Още от броя
AXIS LIBRI (0/2006) “Нур” е планетна социология − битие на Мъдростта! ‘Nur’ is a planetary sociology − life ... Списание НУР Г-н Толев, как характеризирате 13 годишния период на списание „Нур“? Списание „Нур“ е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна ... Ден и дом-светилище на безсмъртните българи Хронология 28 август 1992 г. – гр. Асеновград. Слово на Ваклуш Толев в църквата „Св. Димитър“ по повод годишнината от смъртта на цар Борис III Обединител. ... България – школа за духовно възмъжаване   БЪЛГАРИЯ – 13 СТОЛЕТИЯ   Ти дай ми, Родино моя многолика, твойта воля като кремък яка, огнивото на бунта, който извика искрата на пожа ... Мъдростта Нова стратегия на Живота   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ 1 Животът ... Доктрината за йерархия на Духовните вълни Резюме Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от Седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Първата Духовна вълна осъществява Сът ... Еволюция на идеята добро-зло (0/2006) Няма зло, има нееволюирало добро! В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото мона ... „История на религиите“ „ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“ не е писана книга, а речено слово – Слово за великата тревога, която смущава, преобразява и изгражда духовното битие на човешкия род; великата трев ... „Езотерични школи и мистични учения“ част I „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 1 е скрижала от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносителите ... „Езотерични школи и мистични учения“ част II „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 2 представя следхристиянския окултизъм, преценен и погледнат от Доктрината на Мъдростта. В плотинизма и исихазма, розенкройцерството и ... „Седемте лъча на еволюцията“ (0/2006) „СЕДЕМТЕ ЛЪЧА НА ЕВОЛЮЦИЯТА“ е спектрометрия на Седемте космични лъча на Мировото съзнание, адресирани като лична и социална еволюция към планетния поселник. За нея няма катедр ... Алманах „Послания на Планетния Логос“ АЛМАНАХ „ПОСЛАНИЯ НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС“ е култура на Богознанието в ритъма на осъществяване, че човек е един бог в развитие; дар на Планетния Логос! Посланията не са пробле ... Молитвата – Същност и Свещеност Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога! При Сътворението Творецът дава на човека Диханието Си, то става безолтарен храм, както наричаме Книгата на Живота. Впосл ... Правата на душата (0/2006) Хронология 10 декември 1996 г. – гр. Пловдив. На тържеството по случай Международния ден за правата на човека за първи път е прокламирана идеята за включване в Хартата за ...