Зареждам...
Легенда за Божията човечност и Човешката божественост

Легенда за Божията човечност и Човешката божественост

Въведение: Ако нямаше Бог, нямаше да има Човек; ако няма Човек, няма кой да говори за Бог!

Легенда за Човека – за Божията човечност и Човешката божественост, за Събожника – за Прабожествеността и Еволюцията; легенда вписана в Книгата на Живота – Съзнанието на Бога, в Книгата на Акаша – Индивидуализацията на човека, в Книгата на Съществуването – Легитимацията на човека.

I. Човекът – Богоосезаема необходимост: Само чрез човека Бог се познава!

Йерархии

Същност

Проява

Мирова

Човешка

Мирова

Човешка

Абсолют

Безпричинна Причина

Нищото от Което е всичко

Бог (Троица)

Единосъщие (Цялост)

Кундалини

(Огън)

Ден и Нощ на Брама; Пракрити и Пуруша; Живот и Единство

Богоживот

Отец (Бог Отец)

Космично Съзнание

Дихание

Сътворение; Битие; Инобитие

Боговластие

Синовност (Бог Син)

Слово (Единородие)

Духовно родство с Отца

Съсътворителство

Себевластие

Дух (Свети Дух)

Сила (Изхожда от Отца)

Енергия

Еволюция

Безвластие

II. Адам – сътвореният: Сътворението е знакът на Божията човечност!

Йерархии

Същност

Проява

Андрогин

Богоподобие

Боголичие

Мъж (Адам)

Мисъл (ментал)

Воля

Жена (Ева)

Чувства (астрал)

Милосърдие

Земен човек

Адам ражда

Превъплътява се (самосътворява се)

III. Човекът – бог в развитие: Инволюирали от Бога, еволюираме към Бога!

Йерархии

Същност

Проява

Смърт

Безсмъртие

Безжалие

Съдба

Еволюционна енергия

Карма

Себесъдба

Осъществена Божественост

Свобода от човека

Предназначение

Връщане в Бога

Предопределение

Себежертва

Святост

Всеотдайност

Отговорност

Съвест

Преданост

Служение

Смирение

Себенадмога

Достатъчен на Себе Си

Непобедимост

Свобода от Себе си

Лъч на Жизнелюбието

Воля за себеосъществяване

Администрацията

Лъч на Молението

Връщане в Бога

Религията

Лъч на Проницанието

Себепознание за съвършенство

Философията

Лъч на Предсказанието

Разкриване боговете в човека

Изкуството

Лъч на Доктрината

Борба с миналото заради бъдещето

Науката

Лъч на Целостта

Освобождаване съзнанието за служение

Преданността

Лъч на Делотворството

Одухотворяване на материята

Дейността

Духовна вълна на Сътворението

Духът инволюира в материята

Индивидуализиране на човека

Духовна вълна на Митологията

Духът се Себетърси в материята

Раждане на въображението

Духовна вълна на Правдата

Духът вписва законите в Мирозданието

Внасяне размерността в живот

Духовна вълна на Любовта

Духът се устремява към Първоизточника

Пулсиране единство с духовността

Духовна вълна на Мъдростта

Духът осветлява материята

Влагане принципа на прозрението

Духовна вълна на Истината

Духът постига единство с материята

Изявяване на Божествеността

Духовна вълна на Свободата

Духът се освобождава от материята

Осъществяване на Живота от човека

IV. Божествеността като собственост на човека: Човешката божественост е собственост на Божията човечност!

Йерархии

Същност

Проява

Рождество

Духовна вълна

Раждане на Духа в материята

Кръщение

Божествено благоволение

Отваряне на Небесата

Изкушение

Богопринадлежност

Победа над глад, чудо и власт

Преображение

Духовна зримост за Нов Дом

Светлина на безсмъртието

Голготски път

Страданието като развитие

Лично битие

Разпятие

Победа на Духа над материята

Социално битие

Богоуподобяване

Кодираната Божественост

Тайнството Причастие

Богоусвояване

Пътят на Божествеността

Тайнството Кръщение

Богоприложение

Молитвена приложност

Тайнството Брак

V. Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена: Срещата на Божията човечност с Човешката божественост е Богораждане!

Йерархии

Същност

Проява

Самокръщение

Син Човечески става Син Божий

Свобода от смърт

Възкресение

Обезземяване

Божествената светлина

Възнесение

Възземане

Сядане отдясно на Отца

Откровение

Глас на Бога в човека

Духовно прозрение за бъдещето

Синовност
(Син Божий, Логос)

Аз и Отец едно сме
(Единосъщие)

Пантократор; Съсътворител – Сътворител – Самосътворител

 

Заключение: Синовността е дело на Вечността! От Диханието, през Адам ражда (самосътворява се), чрез Самокръщението и Възкресението, до Единосъщието, Синовността и Съсътворителството, дори до Сътворителството и Самосътворителството.

Представена на 03.08.2003 г.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021