Зареждам...
Прогласи за Тайни на Битието

Прогласи
за Тайни на Битието

 


 

Проглас

от Нур 1/1993 за темата

СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ

В еволюцията няма противоречие – има развитие!

Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божествена еманация, която храни планетната цялост. Тя е подкваса и носи развитие; тя е промяна, но не и насилие. Духовната вълна не атакува отделна чакра, а докосва душевната цялост; тя не е унищожение, а филтрация за чистота. Нейната светлина и нейното оплождане трябва да бъдат внесени чрез динамиката на енергиите. Това извършват Богосиновете, които са предназначени за върховна жертва.

Седем светилника има в битието на човека, седем духовни Културни раси и седем Духовни вълни го плискат и обожествяват. Различните Духовни вълни не си противоречат. С Правдата научихме полюсите, с Любовта научихме прощението, с Мъдростта учим светостта на признанието за прозрение, с Истината ще приготвим живота си за Свобода!

Свободата е неограничението, което само Бог има!

 

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1993 за темата

РАЗДВОЕНИЕ – ЦЯЛОСТ – СВОБОДА

Приятелят е едно второ Аз.
Питагор

Откакто е изгонен Адам от Едема (Рая), той изплаща дързостта, че: „Стана като един от Нас да познава добро и зло“ (Битие 3:22). Дързост за цялост на разкъсаната гръд! Предопределението е сбор от нашето битие и възмездност пред Всемира.

Откакто е свален триножникът на делфийската Пития, над света се носи една глуха и тъжна въздишка на търсещия и чакащия човек пред портите на Аполоновия храм, където пише: „Познай себе си!“. Когато човек се себесъзнава, той е свободен; когато се бори за себесъзнание, той се развива!

Е ли е човек наистина само едно изгонено дете на Бога? Не! Окултното знание е борба срещу груповата душа – удобна за улицата и обидна за личния дом. Човекът усвоява и прилага някои религиозни необходимости, но само да облекчи страданието си, без да е още отговорен, че като Син Човечески е Алфата и Омегата.

Човечеството трябва да намери черпало за живата вода от кладенеца на Мъдростта! Защото Мъдростта е Богораждаща Приснодева!

Само Животът е цялостен, другото са елементи на развитието!

 

Свободата е пулсация на Абсолюта!

(афоризъм от темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1994 за темата

ОГЪН И СВЕТЛИНА

Космосът е една религия на пламеннозвучност!

Само Огънят може да изгаря съня на довчерашното битие, защото плод на Огъня е Истината!

С воля за знание, път за съвършенство и идея за единство държим в ръцете си еволюция като:

Прометеева светлина, която е борба за човека;

Таворска светлина, която е борба за безсмъртие;

Възкресенска светлина, която е борба за Божественост!

Чрез Огъня и Светлината човек е спасен от малоценността да отрича Бог в себе си и да създава лична и социална трагичност – толкова ясно четима в историята човешка. А Духът му е дал огнени дракони, огнен бик, Змия-Огън, Дух Светий...

Вярата е идеология на лично битие, хранено от Всемирната трапеза! Затова Христос рече: „Докле съм в света, светлина съм на света“ (Иоан 9:5).

 

Светлината е видимият образ на Огъня;
Огънят е Баща на света, Светлината – Майка!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 5/1994 за темата

ЖИВОТ И СМЪРТ

„Смърт не ще има вече...“
(Откровение 21:4)

Безспорно е, че смърт предстои всекиму. Закон ли е – не, казън – не, награда – не; еволюция – да! Защото гробът е майка на друг живот! Духът не може да оставя вкаменелости!

Идеята Живот предшества Танатос (Смъртта). Бог, Животът, ползва Смъртта – Животът беше светлина, която в мрака свети и мракът я не обзе (Иоан 1:4-5).

Смъртта, която не може да надвие Живота, изгражда науката на безсмъртието. Идеята за безсмъртието отдавна не е привилегия само на боговете. Диханието е безсмъртието!

Животът е царствено изкуство, а човекът е още едно недоизречено битие! Затова Плотин ще каже: Целта не е да си безгрешен, а да си Бог! Тъжното е, че човек още не се божее, а живее с душевна градобитнина на грешник. А Христос рече: Който вярва в Мене, няма да умре! Ако човек още не е безгрешен, може да бъде поне знаещ.

Животът е отречена Смърт – това е идеята на Сътворението!

 

Само Животът е непобедим!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 4/1995 за темата

ТВОРЧЕСТВО И ТРАДИЦИЯ

Мъдростта е пътница в коловоза на интуицията!

Райската ябълка нямаше да бъде предмет нито на размисъл, нито на противоречие – както много неща още стоят в Рая неучастници в битието ни – ако Ева не беше я откъснала.

Ева внесе динамика в йерархията знание – станахме като Боговете да знаем що е добро и зло, преди да имаме живот в Бога. Кой я научи? Змията – Мъдростта!

Историческият човек не е опровержение на райския, а проявена Божествена воля за еволюция – човекът да тръгне да търси ключ за друг храм. Традиция и творчество...

Дълъг, уморителен и жертвен е пътят на Правдата, който възправи Бога срещу човека; пътят на Любовта чрез прощението спаси Бога в човека: Идете и кръщавайте в името на Отца и Сина, и Светия Дух! Свобода от възмездие и от прощение е пътят на Мъдростта, който е идеята да бъдеш, не да имаш!

Мъдростта не е празник на будните, а всекидневно безсмъртие – тя е йерархия на богове!

 

Творец е само Отец!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 6/1995 за темата

ВОЛЯТА – ВСЕМИРНА СИЛА

Волята е Миров пристъп на Универсума в идеята на Себеосъществяване!

Няма недействен Бог, няма недействени божества! Човеците почитат не мъртъв Бог, а динамичен – Възкръстващия, Който ще каже: Аз съм Животът!

Волята като Миров пристъп най-характерно е демонстрирана в шестдневния акт на Сътворението – Да бъде... и биде!

Всеки ден от Шестоднева е скрижала, където Вечният е писал – Митология, Правда, Любов, Мъдрост, Истина и Свобода, за да изгради храм на поведение, а Волята йерархира стойностите на писаното като Духовни вълни. Волята не е една от Духовните вълни, но цветът на нейната аура е израз на безпокойството на Еволюцията в тяхното градиране!

Има сляпа воля, има лична, социална, Мирова, а само веднъж и творческа Божия. Сляпата воля търси осезание, личната – жертва, социалната – подвиг, Мировата – Възкресение, Божията – Живот! Молитстващият я търси със зов: Да бъде Твоята воля...

 

„Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята.“
(Матей 6:10)

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2004 за темата

БИТИЕ, НЕБИТИЕ, ПАКИБИТИЕ

Тайната на Битието е: Да бъдеш!

Само Бог живее! Той не е реформатор, Той е Творец!

Той е воля за Сътворение и Път за обожествяване – като доктрината на Учението Път на Мъдростта.

Затова Човек, не човекът, няма да престане да търси Бог – докато намери Бога. Бог като Мирово съзнание, не като изповядана сила или олицетворено име! Съзнание, което от Хаоса ражда; или което еманира, атомира; или което е Воля, която създава света. Така различните концепции ще дават отличаващи се оценки на Битието, Небитието и Пакибитието.

За нас Бог Отец, условно, е името на Твореца на Битието – на Нищото, от Което е всичкото, на Безпричинната Причина. И Той не възкръсва, защото е нероден!

Сътвореният Адам и роденият Йешуа се срещнаха на Голгота, водени от еволюцията, като път на съвършенството, както рече Христос: Бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец!

Еволюцията е човешкото наименование на Светия Дух в жизнеността ни!

 

Битие има само в Отец!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2011 за темата

ВЕЧНОСТ И БЕЗКРАЙНОСТ НА
ЛОГОСА И ЧОВЕКА

Да се загубите в Себе си е провиденция; да се намерите във Вечността е „Аз и Той сме едно“!

Ръстът на човечеството започва от Хаоса; от Демиурзи; от Богове; от Логоси; започва от Космоса – Семеоплодител. Човекът е себеизворен в Космичния порядък!

Кой е първоусетният момент – Бог ли да сътвори човека, или човекът да роди Бога? Голямата енигма е да се измери вечността с Диханието, а не с времето! Така ние сме божества в условност и в призната безкрайност; така Космичният човек става преходен бог, т.е. еволюция. Затова трудът на Сизиф не е в безсмислието, а в липсата на отчаяние!

Бог Отец е безначален по същество и по битие, а Синът Човечески е безначален по същество, но не по битие. Обидно е човек да се приема и схваща само като утвърдена даденост в съзнание още неоплодено. Трябва да се види като йерархия в Духовните вълни. Човекът не може да бъде лишен от света на Вечния и от пътя на Безкрайността. Но само Христос маха дистанцията човек-Бог – маха я чрез Разпятие с Възкресение. Овладяна Божественост и призната Безкрайност!

Животът няма само нагледна приложност. Той има и духовен образ, символизиран чрез неутробно родената богиня Атина Палада – мъдрост, която е себеизворен Космичен порядък.

Мъдростта е зрима и приложна откровеност!

 

Логосът е свидетел на осъществяващата се Вечност,
човекът – свидетел на Логосовата тайна за Безкрайност!

(мото на темата)

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021