Зареждам...
3
1995
AXIS LIBRI (3/1995)

Axis libri

Мъдрият не скърби нито за живите, нито за мъртвите.

The wise one grieves neither about the living nor about the dead.

Посланието на Планетния Логос е откровение – взета от Отца тайна на битието.

The Message from Planet Logos is an revelation – a secret of the existence taken out from Father.

Огънят е утробата на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Прозрението е око на живота!

Insight is life's eye!

Българите сториха много добрини на християните, а християните забравиха. Но Бог вижда.

The bulgarians have done the cristians a lot of good, and the cristians forgot about it. But God sees.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021