Зареждам...
4
1995
AXIS LIBRI (4/1995)

Axis libri

Творец е само Отец!

Creator is God only!

На тези, които неотречно ще правят Мъдростта живот.

To those who will make steadily Wisdom their life.

Всеки е еднакво отговорен пред Еволюцията!

Everybody is equally accountable to the Evolution.

Огънят е утробата на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Разказвай ми, мъдрецо, и пей за древна слава...

Tell me, man of Wisdom, and sing about ancient glory…

За обикновеното се работи,
за достойното се страда,
за великото се жертва,
за божественото се възкръсва.

For the ordinary you must work,
for the worth you must suffer,
for the greathess you must sacrifice,
for the heavenly you must rise from death.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021