Зареждам...
3
1996
AXIS LIBRI (3/1996)

Axis libri

Посланията са хлябът на Отца!

The Messages are the bread of the Creator!

Мировата майка е едно в образа на всички, нейните деца – всички в образа на Един!

Universal mother is unique in the image of all, her children – all in the image of One!

Няма религия по-горе от Истината!

There is no religion higher than Truth!

Изкуството и религията си делят огъня на сърцето!

The art and religion share the fire of the heart!

Огънят е утробата на мисълта!

Fire is the womb of thought!

Будителството е сублимираният национален дух за историческо осъществяване и кутурен бит!

The enlightenment is the sublime national spirit in thehistorical accomplishment and cultural life!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021