Зареждам...
2
2000
AXIS LIBRI (2/2000)

Axis Libri

Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие е една воля на Мировата даденост!

The Presence of Wisdom in the Third millenium is a Will of Universal Datum!

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!

I was for not to Be! I am not because I was: the Resurrection!

Пътят на Кундалини е доктрината на Живота!

The Way of Kundalini is the doctrine of Life!

Свещен е човекът, не институцията!

Man is sacred, the institution is not!

Няма мъка, която може да убие Бог у човека!

There is no pain that can slay God in man!

Който върши Божие дело, той не се уморява!

The one who does God´s deeds is never tired!

Ограниченият Бог прилича на свободния човек, нека свободният човек отверижи ограничения Бог!

The restricted God resembles free man, let the free man unchain the restricted God!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021