Зареждам...
3
2003
AXIS LIBRI (3/2003)

Axis libri

Домът на Мъдростта е майчини скути – за закрила, служение и бдение!

The Home of Wisdom is mother’s lap for protection, serving, and vigil!

Бдението е път на бъдещето!

Vigil is a way of future!

Бъдещето е едно живяно Бдение!

Future is a lived Vigil!

Школата е свободна от обреди, но отговорна пред тайнствата!

The School is free from rituals but is responsible before the sacraments!

Културата се прави от богове и личности!

Culture is made by gods and personalities!

Същественото е не биографията, а характеристиката!

The essence is not the biography but the characteristics!

Безсмъртниците ни връщат култура, която ни брани от бъдна злина!

The Immortals bring us culture back which defends us from future evil!

Обезземяването е свобода от Сътворението!

Disearthenizing is freedom from Creation!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021