Зареждам...
1
2008
Axis Libri (1 / 2008)

Axis libri

Пътят на Себевластието е служение без Себе си!

The Way of Self-mastery is Service without Oneself!

Служението без Себе си е свобода от всички мъртви богове!

Service without Oneself is freedom from all dead gods!

Жертвата е потребна за служение!

Sacrifice is needed for Service!

Отговорността ражда жертва!

Responsibility gives birth to sacrifice!

Кундалини е вашият Път!

Kundalini is your Way!

Учението Път на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост!

The Way of Wisdom Teaching is Universal reality and planetary necessity!

Извършете двубоя между Небе и Земя!

Accomplish the duel between Heaven and Earth!

Събожничеството прави култура!

Condeitorship makes culture!

Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител!

The spiritual incubator the Home of Wisdom makes man Co-creator!

Посланията са молитвата на Бога към човека!

The Messages are the prayer of God towards man!

Домът на Мъдростта е Алма-матер!

The Home of Wisdom is Alma-mater!

Танг Ра е първият лист от Книгата на Живота на българската история!

Tang Ra is the first leaf from the Book of Life of Bulgarian history!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021