Зареждам...
2
2008
AXIS LIBRI (2/2008)

Axis libri

Бог чрез естеството Си ни учи, чрез Откровението ни дава тайните Си!

Through His nature God teaches us; through Revelation He gives us His secrets!

Аз не се страхувам, че съмва!

I am not afraid it's dawning!

Зримият теогон е скрижала на нова богонаука!

The visible theogon is a scripture of a novel godscience!

Служението не е показ, то е жертвопринос!

The Service is not showing, it is sacrificing!

Танг Ра е първият лист от Книгата на Живота на българската история!

Tang Ra is the first leaf from the Book of Life of the Bulgarian history!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021