Зареждам...
1
2009
AXIS LIBRI (1/2009)

Axis Libri

Бог не е наш, ако ние не сме Негови!

God is not ours, if we are not His!

Гол съм! − Аз и Той сме едно!

I am naked! − I and He are One!

Учението на Мъдростта вече е Път!

The Teaching of Wisdom is already Way!

Събожникът е сакрална революция!

The condeitor is a sacral revolution!

Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната Мъдрост, като забравим отделното раждане!

Give us strength to work for the bright Birth of the Cosmic Wisdom by forgetting the single birth!

Списание “Нур” е азбуката на вашата бъднина за Книгата ви на Живота!

The ‘Nur’ magazine is the alphabet of your futurity for your Book of Life!

“Нур” е едно сътворено божество!

‘Nur’ is one created deity!

Възкресението е духовното име на земната еволюция!

The Resurrection is the spiritual name of the earth evolution!

Събожник е новото име на човека бог в развитие!

The condeitor is the new name of the man god in evolution!

Покръстването на българите е единство от познание и вяра!

The Christianization of the Bulgarians is a unity of knowledge and faith!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021