Зареждам...
1
2010
AXIS LIBRI (1/2010)

Axis Libri

Адаме, где си?

Adam, where art thou?

Бог се търси чрез Бога у нас, а събуденият Бог у нас се търси в своя Творец!

God seeks Himself through God inside us, the awakened God inside us seeks himself within his Creator!

Будителството е път на една бъднина!

The Bulgarian National Revival is a way of one futurity!

Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност − аурна същност и съхранител на Знанието!

The Home of Wisdom is a sheltering home of spiritual alertness − an auric essence and a treasurer of Knowledge!

Посланията на Планетния Логос са едно Откровение!

The Messages of the Planetary Logos are a Revelation!

Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността!

The Messages are the alphabet of Service within the borders of evolution and initiation!

Пътят се ходи с жертви и се освещава с Възкресение!

The Way has to be gone with sacrifices and to be sanctified with Resurrection!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021