Зареждам...
2
2011
AXIS LIBRI (2/2011)

Axis Libri

Разпятието е идея и реалност за прощение – свобода от Себе си!

Crucifixion is an idea and reality for forgiveness – freedom from one’s Self!

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Relate God's humanity to Human divinity!

Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта!

The Home of Wisdom is a corpus of the Way of Wisdom Teaching!

Посланията са култура и провиденция!

Messages are culture and providence!

Рождеството носи в себе си идеята за Възкресението!

God's Birth bears in itself the idea about Resurrection!

Списание „Нур“ ви освобождава, а еволюцията ви потвърждава Пътя!

“Nur” magazine sets you free, and evolution confirms you the Way!

Възкресението е нова психология на света!

The Resurrection is a new psychology of the world!

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

“The spiritual gifts of Bulgaria” is aura essence versus social passion!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021