Зареждам...
3
2011
AXIS LIBRI (3/2011)

Axis Libri

Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет!

The primary manifest of the Life – the prayer, is its non-covenant Testament!

Посланията са Път за Живот!

The Messages of the Planetary Logos are Way for Life!

Вярата като Знание е наука, науката като вяра е Знание!

The faith as Knowledge is science, the science as faith is Knowledge!

Събожникът е нова планетна и Мирова йерархия!

The Condeitor is a new planetary and Universal hierarchy!

Човек докато не забрави Себе си, не може да прави Себе Си!

If the man does not forget himSelf, he cannot create HimSelf!

Индивидът е потреба,
човекът е същност,
събожникът е служение!

The individuum is need,
the man is essence,
the condeitor is service!

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

“The Spiritual Gifts of Bulgaria” is an auric essence versus social passion!

Йерархията на събожника е йерархия на Истината!

The Hierarchy of the condeitor is hierarchy of the Truth!

Себежертвата е Духопринос!

The Self-sacrifice is Spiritual contribution!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993