Зареждам...
1
2012
AXIS LIBRI (1/2012)

Axis Libri

Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението!

The Messages are a being of bearability according to the degree of initiation!

Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта!

The Testamentless Testament is a key of Wisdom!

Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом!

The Awakening is an expression of spiritual energy and a hierarchy for a new Home!

Домът на Мъдростта е идея за ново будителство!

The Home of Wisdom is an idea for a new awakening!

Посланията са култура за изграждане на събожничеството!

The Messages of the Planetary Logos are a culture for building the condeitorness!

Посланията на Планетния Логос са Откровение и Път!

The Messages of the Planetary Logos are Revelation and Way!

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението!

I was for not to be! I am not because I was – the Resurrection!

Списание „Нур“ е идея за съвместимост между знание и Откровение!

The Nur magazine is an idea of compatibility between knowledge and Revelation!

Възкресението е узаконяване на безсмъртието!

Resurrection is legalisation of immortality!

Взривете първом себе си!

Annihilate yourself first!

Огледалото на бъдещето е Истината!

The mirror of the future is the Truth!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021