Зареждам...
2
2012
AXIS LIBRI (2/2012)

Axis Libri

Мировият Път е Себевселена!

The Universal Way is a Self-Universe!

Аз и Той сме едно е съпътничество!

I and He are one is co-wayfarerness!

Дървото на Живота е Миров път, Дървото на познанието − личен Път!

The Tree of Life is a Universal way, the Tree of knowledge − a personal Way!

Избраникът трябва да съзнава жертвата!

The chosen one must be conscious of the sacrifice!

Събожничеството е нова характеристика − в Духовната вълна на Мъдростта!

Sabozhnik[1]-ship is a new characteristic − in the Spiritual wave of Wisdom!

Човекът ще си отиде − ще дойде събожникът!

Man will be gone − the sabozhnik will come!

Безсмъртните българи са сонмът на националния ни дух!

The immortal Bulgarians are the sonm[2] of our national spirit!

Съединението е съдба, извикала ни на живот!

The Unification of Bulgaria is a destiny which has called us to life!

Аз отворих дверите на Третото хилядолетие, вие направете пътника Път!

I opened the doors of the Third millennium, you turn the wayfarer into a Way!

Новата планетна социология в „Беззаветен Завет“ е път на събожника!

The new planet sociology in the “Testamentless Testament” is way of the sabozhnik!

 

1 Sabozhnik − in the sense of condeitor

2 Sonm − a group of marked persons

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993