Зареждам...
1
2013
AXIS LIBRI (1/2013)

Axis Libri

Дерзайте − няма зло!!!

Be dearing − there is no evil!!!

Кармата е философия на материята в съпровод на божество, Прераждането е съвместимост между материя и Дух!

Karma is a philosophy of Matter in accompaniment of a god, Reincarnation is a necessity for compatibility between Matter and the Spirit.

Редакцията е легитимирана с жертва − заради Новата Духовна вълна!

The Editorial Board is legitimated with a sacrifice for the sake of the New Spiritual Wave!

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

“The Spiritual Gifts of Bulgaria” is an auric essence versus social passion!

Раждането е за еволюиращия, Рождеството е за Посветения!

Birth is for the evolving one, God’s Birth is for the Initiated!

Списание Нур остави нов Феникс − събожника!

NUR magazine has left a new Phoenix − the sabozhnik!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021