Зареждам...
1
2019
AXIS LIBRI (1/2019)

Axis Libri

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Синовността в Мъдростта е Логосовата присъственост, викана в живот!

Sonship in Wisdom is the presence of the Logos, called upon for life!

Детето е същината на света − едно Откровение на Отца!

The child is the essence of the world − a Revelation of the Father!

„И видях ново небе и нова земя.“
Откровение 21:1.

“And I saw a new heaven and a new earth.”
Revelation 21:1

Зримият теогон е битие след Възкресението!

The manifest theogon is a being after the Resurrection!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993